Under anställning

Under anställningsförhållandet är arbetsgivarens grundläggande prestation att betala vederlag, lön, till den anställde. Det ska vara rätt lön och lönen ska betalas i tid. Arbetstagaren, den anställdes, grundläggande prestation är att utföra arbete som leds och fördelas av arbetsgivaren.

Härtill uppstår en mängd ansvar, prestationer och krav både på arbetsgivare och arbetstagare utifrån deras relation och anställningsavtal. Exempelvis ska arbetstagare och arbetsgivare vara lojala mot varandra, vilket i praktiken innebär att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare. Läs mer om detta nedan.

Under anställningsförhållande finns dessutom en mängd andra regler och lagar som är viktiga. Det handlar t. ex om olika ledighetslagar såsom rätten till semester, rätten till ledighet för studier m.m. Även lagar och regler avseende arbetsmiljö och arbetstid.

Notera att nedanstående utgår från den individuella arbetsrätten och att kollektivavtal kan komplettera och eller ha andra regler, exv kan ett kollektivavtal stadga längre semester än semesterlagen.

Arbetsgivaren leder arbetet

Sedan decemberkompromissen 1906 har arbetsgivaren en arbetsledningsrätt, om än något inskränkt numera, vilket innebär att det är arbetsgivaren som tilldelar arbetsuppgifter, planerar och lägger upp arbetet. En anställd har därför att följa de regler och utföra arbetet som arbetsgivaren tilldelar. Naturligtvis finns det en gräns. En arbetsgivare kan inte kräva att en arbetstagare ska utföra arbetsuppgifter som ligger ”långt ifrån” vad man är anställd för.

Ömsesidig lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ledighetsregler

I Sverige finns ett antal lagar som reglerar en anställds rätt och möjlighet till ledighet för olika ändamål.

Rätt till semester – semesterlagen

Arbetsmiljöregler