Avsluta anställning

Avsluta anställning. En anställning kan behöva avslutas. Det kan vara arbetstagaren som själv vill säga upp sin anställning för att exv gå vidare till en ny anställning hos en arbetsgivare, eller en arbetsgivare som inte längre har ekonomiska förutsättningar att fortsatt ha arbetstagaren anställd. Det kan också handla om andra orsaker som till exempel att den anställde missköter sig så grovt att arbetsgivaren inte längre kan ha den anställde kvar.

Skilj mellan uppsägning och avsked. Vid uppsägning har man uppsägningstid och får uppsägningslön. Dessutom måste en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad för att vara giltig. Avsked innebär att man omgående ”sparkas” och får frånträda anställningen. Därmed har man inte rätt till vare sig uppsägningstid eller uppsägningslön. Ett avsked kräver att man som arbetstagare brutit mycket allvarligt mot anställningsavtalet och eller varit mycket illojal mot arbetsgivaren. Se nedan.

Att få ”sparken” betyder normalt att man blir avskedad men numera använder en del begreppet rent allmänt även vid en uppsägning.

Avsluta anställning – arbetstagaren

En arbetstagare kan avsluta sin anställning genom att säga upp sitt anställningsavtal. Normalt ska det göras skriftligen. Även om vissa arbetsgivare godkänner muntlig uppsägning är det alltid lämpligt att säga upp anställningsavtalet skriftligen, exv via mail, så att det finns bevis på uppsägningen.

Tänk på att iaktta uppsägningstiden!

Avsluta anställning – arbetsgivaren

En arbetsgivare kan i princip avsluta ett anställningsförhållande på två sätt; uppsägning eller avsked.

Uppsägning

En uppsägning ska alltid vara sakligt grundad.

Arbetsbrist

Begreppet arbetsbrist är rättstekniskt. Det innebär att det i sig inte behöver råda brist på arbete, utan andra omständigheter kan ligga till grund. Det kan handla om att arbetsgivaren inte längre har ekonomiska muskler att ha kvar den anställde, en omorganisation mm.

Arbetsbrist får aldrig användas om skälet till varför man vill säga upp anställningsavtalet har sin grund i den anställdes person; personliga skäl.

Personliga skäl

Exempel på vad som kan vara grund för uppsägning av personliga skäl:

Illojalitet mot arbetsgivaren, samarbetsproblem, förmögenhetsbrott mot arbetsgivaren såsom stöld och bedrägeri, missbruk